Badania EMC i VDE

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, obserwujemy wzmożone zainteresowanie naszych klientów badaniami pod kątem zgodności z normami unijnymi nowych produktów wprowadzanych na rynek polski i rynki zagraniczne, jak również modyfikowania pod kątem bezpieczeństwa już istniejących wyrobów. Wynika to głównie z faktu, iż urządzenia nie spełniające wymogów dyrektywy EMC, ROHS, a także nie posiadające oznaczeń CE, nie mogą być dystrybuowane w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie brak ww. certyfikatów dopuszczających przewiduje sankcje finansowe oraz wycofanie z obrotu handlowego urządzeń nie spełniających norm.

W odpowiedzi na powyższe wymogi i postulaty klientów, nasze procedury przewidują testy pod kątem EMC powstającego u nas projektu urządzenia elektronicznego. Wspieramy naszych klientów w ustaleniu jakimi normami objęta jest koncepcja ich produktów już w fazie projektowania. Takie podejście do realizacji koncepcji urządzenia pozwala wyeliminować ewentualne wady na wstępnym etapie jego powstawania.  W konsekwencji szybsze oraz tańsze staje się uzyskanie certyfikatów dopuszczających do sprzedaży. W zakresie stosowania i interpretacji norm unijnych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi i certyfikującymi, w kraju i zagranicą, m.in. z Wydziałem Elektroniki Politechniki Rzeszowskiej, prowadząc prace badawczo-rozwojowe w zakresie EMC.

Projektowane przez nas urządzenia, jeśli jest to wymagane, spełniają również normy Dyrektywy Niskonapięciowej oraz dostosowane są do standardów bezpieczeństwa wymaganych przez niemiecką organizację techniczną VDE. Ekspertyzy urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i uzyskanie certyfikatu VDE jest warunkiem koniecznym do sprzedaży wielu produktów elektrycznych i elektronicznych na terenie Niemiec oraz państw Europy Zachodniej.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za badania i rozwój okresowo uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach specjalistycznych w celu uzyskania najnowszych informacji, bieżącego śledzenia zmian w przepisach, normach technologicznych i ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur znakowania CE.

RODZAJE BADAŃ

Przeprowadzamy następujące typy badań:

  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC - Emisja
  • ƒBadanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
  • Badanie odporności na szybkie zakłócenia impulsowe BURST
  • ƒBadanie odporności na udary SURGE
  • ƒBadanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD
  • ƒPomiary poboru mocy, trybu stand-by, efektywności energetycznej
  • ƒBadanie odporności na pole elektromagnetyczne